Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.),    spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na  vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2  zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov  v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát so sídlom Sološnická 20, 841 04 Bratislava, do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, ak bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.