Nové vizionárky

Onedlho sa v škole zjavili, jedna po druhej, dve nové vizionárky, bezprostredne spojené s Alphonsine: 12. januára 1982 Nathalie Mukamazimpaka a 2. marca 1982 Marie-Claire Mukangango. Podľa niektorých ľudí vzrastajúci počet vizionárok ešte viac komplikoval už aj tak zložitú situáciu, ktorú vytvorila Alphonsine. Iní, naopak, interpretovali dva nové prípady, predovšetkým prípad Marie-Claire, ako dobré znamenie z neba, ktoré malo ukázať, že modlitba Alphonsine bola vypočutá, a podporiť vieru tých, ktorí ešte váhali, či brať vážne zjavenia, ktoré dievčatá mali. Rozliční svedkovia, ktorých sa pýtali v škole v Kibehu, v roku 1982 dosvedčili, že v zjavenia začali veriť po neobyčajnom zážitku Marie-Claire. Jednoducho verejnosť robila všetko preto, aby sa našlo prirodzené vysvetlenie udalosti, ale bez väčšieho úspechu, lebo všetky úžasné fakty, ktoré prekračovali bežné ľudské predstavy, sa postupne potvrdili.

viac

Napriek kritickým slovám a námietkam rôzneho druhu, ktoré sa týkali zjavení v škole v Kibehu a mimo nej, sa dosť rýchlo začala rozvíjať skupina podpory. Už pred vianočnými prázdninami v roku 1981 sa skupina „obrátených“ žiačok a učiteľov začala stretávať na modlitbách s Alphonsine, kde sa modlili ruženec prelínajúci sa s chválospevmi na počesť Najsvätejšej Panny Márie.  

Otázka domnelých zjavení Ježiša.

Mystická cesta  

Alphonsine Mumureke hovorí, že 20. marca 1982 prežila s Najsvätejšou Pannou mnohohodinovú „mystickú cestu“ do „iného sveta cez miesta“, ktoré opisuje symbolickým jazykom, vyvolávajúcim v mysli predstavy takých vecí, ako je peklo, očistec a nebo, avšak slová sa veľmi rôznili od jazyka katechizmu. Tridsiateho októbra 1982 Nathalie Mukamazimpaka prežila podobný zážitok, ktorý pozorovali členovia teologickej komisie. Zjavenia v Kibehu v konečnom efekte priťahovali veľmi veľa ľudí. Odhadovalo sa, že v niektoré dni, napríklad 31. mája alebo 15. augusta 1982, sa zhromaždilo viac ako 10 000 osôb rôzneho veku a z rozličných spoločenských vrstiev. Pravda však je, že dlho tvorili nesúrodý dav. Popri pútnikoch motivovaných vierou a nábožnosťou bolo možné vidieť húfy zvedavcov alebo takých ľudí, ktorí jednoducho hľadali zázrak. Situácia sa postupne objasnila. 

viac

Nárast počtu údajných vizionárov

Zjavenia v Kibehu sa konali v priebehu niekoľkých rokov, bolo vypovedaných mnoho slov a počas tých rokov sa stalo viac či menej tajomných udalostí. Nárast počtu údajných vizionárov v samotnom regióne Kibeho, ako aj v celej krajine však mohol, samozrejme, zmiasť mnohých pútnikov a tiež aj osoby oficiálne poverené pozorovať zblízka vývoj týchto udalostí. Dvadsiateho ôsmeho novembra 1982, rok po prvých zjaveniach Alphonsine, bolo na zozname vyšetrovacích komisií zapísaných už 14 údajných vizionárov a o rok neskôr, 28. novembra 1983, ich bolo 33! Všetko samé dievčatá. Jedny tvrdili, že videli Pannu Máriu, iné videli Ježiša, jej Syna; a tretia skupina Pannu Máriu alebo Ježiša. Krátko povedané, situácia bola zložitá.  Zdá sa, že v mnohých prípadoch sa o nárast vizionárov pričinila ľahkovernosť a čiastočne nadmerný „náboženský“ rešpekt voči domnelým vizionárom. Niektorí z nich sa pohybovali v rozličných regiónoch krajiny a šírili tzv. posolstvo, hoci nemali súhlas príslušnej cirkevnej autority. Opúšťali svoje vlastné rodiny a zneužívali pohostinnosť určitých pobožných domácností. Odtiaľ sa z času na čas vydávali do Kibeha na stretnutie so „Zjavením“, alebo sa obracali na náboženské a štátne autority a obťažovali ich svojimi posolstvami, ktoré údajne dostali z neba. Veľmi často boli obsahom týchto „posolstiev“ len obyčajné banality alebo to boli „proroctvá“, ktoré len znepokojovali a miatli mnohých ľudí.

viac

Ustanovenie komisií

Jean Baptiste Gahamanyi, biskup diecézy Butare, do ktorej patrilo Kibeho v čase, keď sa tam začali zjavenia, urobil, čo mohol, aby zblízka pozoroval situáciu a aby si sám vytvoril názor na tieto skutočnosti. Dosť zavčasu zriadil dve vyšetrovacie komisie: 20. marca 1982 lekársku komisiu a 14. mája 1982 teologickú komisiu. Obidve začali pracovať hneď, ako vznikli, pričom každá využívala vlastné postupy. Aj keď sa zjavenia odohrávali dlhý čas, komisie pracovali s veľkou oddanosťou a starostlivosťou o to, aby sa tieto udalosti skúmali bez náhlivosti, aby sa zachovala nestrannosť, trpezlivosť a pokoj. Riadili sa inštrukciami Apoštolskej stolice „Zásady postupu s cieľom dosiahnuť ohodnotenie domnelých súkromných zjavení“ (Rím 24. februára 1978).

"Vývoj údajných neskorších vizionárov, najmä po skončení ich zjavení, odhaľuje ich konkrétne a viac-menej znepokojivé osobné situácie, ktoré posilňujú už existujúce výhrady voči ich osobám a odrádzajú Cirkevné autority od toho, aby ich navrhli veriacim ako odporúčanie."   bp. ​Augustin MISAGO