V Rwande sa zjav​ila Panna Mária 

Panna M​ária v Kibeho sa predstavila sl​​ova​​mi
„​Nyina wa Jambo“, 
čo znamená „Matka Slova“

Všetko sa začalo 28. novembra 1981, keď žiačka kolégia Alphonsine Mumureke tvrdila, že videla Paniu neopísateľnej krásy, ktorá sa predstavila menom „NYINA WA  JAMBO“, čo znamená „Matka Slova“. Domnelá vizionárka juokamžite spoznala ako blahoslavenú Pannu Máriu, matku Ježiša, nášho Spasiteľa. Táto udalosť sa neskôr opakovala v istých viac alebo menej vzdialených intervaloch.  

Ako teda došlo k tomu, že sa Kibeho preslávilo ako miesto zjavení? 

Zjavenia z Kibeha často obsahovali rituály a symboly. Tak požehnanie vody, ako aj   požehnanie zástupov ľudítouto vodou a spomienkových predmet​ov, ktoré si pútnici priniesli. Obrady požehnania zvyčajne sprevádzali texty, ktorých obsah zodpovedá modlitbám na príhovor. Okrem iných symbolov môžeme uviesť tiež „pole kvetov“ alebo „stromy“,ktorévizionári  začali na žiadosť Panny polievať. Tieto „kvety“ alebo „stromy“ rôznych druhov a vlastností by mohli symbolicky vyjadrovať ľudí po prijatí posolstva Panny: čím viac bude obrátení, tým viac sa „kvetinové pole“ bude rozširovať.  

Posolstvo z Kibeha zostáva ešte aj dnes aktuálne a dotýka sa sŕdc. 

V dejinách Cirkvi boli uznané zjavenia často výstražným signálom, aby nabádali svet k obráteniu. Mali za úlohu otriasťspiacimi svedomiami, aby ich udržali bdelé v očakávaní druhého Kristovho príchodu. Boli nutnými pripomienkami, prispôsobenými duchovnej situácii aktuálnej doby.
Podľa domnelých vizionárov posolstvo Márie odovzdané v Kibehu „nie je určené iba pre jednu osobu a netýka sa len nejakých chvíľ, ale je určené pre všetkých, pre celý svet“.  

VIAC

Obsah posolstva z Kibeha

Medzi faktmi, ktoré by mali slúžiť ako podklad na uznanie vierohodnosti zjavení v Kibehu, je jedným z najdôležitejších nepochybne obsah „rozhovorov“ vizionárov, hodnota posolstva. Zjavení v Kibehu bolo celkom iste mnoho a z hľadiska času tiež trvali veľmi dlho. Podstatné časti posolstva však boli odovzdané počas prvých dvoch rokov zjavení, to znamená pred koncom roka 1983. Panna Mária odovzdáva svojim vizionáromrôzne posolstvá , ale nie protikladné; ľahko v nich možno rozpoznať mnoho spoločných bodov. Obmedzíme sa tu na krátky prehľad. Toto posolstvo by sa mohlo redukovať približne na nasledujúce témy:  

Len tri prvé vizionárky boli uznané za autentické

Alphonsine MUMUREKE

Alphonsine sa narodila 21. marca 1965 v meste Cyizihira vo farnosti Zaza, diecéza Kibungo. 

VIAC

Nathalie MUKAMAZIMPAKAve 

Nathalie Mukamazimpaka sa narodila v roku 1964 v Munini, farnosť  Muganza, diecéza Gikongoro. 

VIAC

Marie-Claire MUKANGANGO

Marie-Claire sa narodila v roku 1961 v Rusekere, vo farnosti Mushubi v diecéze Gikongoro. 

VIAC

Viacero dôvodov potvrdzuje výber troch teraz uznaných vizionárok. Tieto vizionárky navzájom spája pevné historické puto, samy zaujali miesto (zjavení) počas niekoľkých mesiacov, prinajmenšom do júna 1982. Navyše to ony rozprávali veľa o Kibehu ako o mieste zjavení a pútí a vďaka nim zástupy prichádzaliaž do konca týchto udalostí. 
Predovšetkým sú to však Alphonsine, Nathalie a Marie-Claire, ktoré uspokojivo spĺňajú  kritériá stanovené Cirkvou, pokiaľ ide o súkromné zjavenia a videnia. Naopak, vývoj údajných neskorších vizionárov, najmä po skončení ich zjavení, odhaľuje ich konkrétne  a viac-menej znepokojivé osobné situácie, ktoré posilňujú už existujúce výhrady voči ich osobám a odrádzajú cirkevné autority od toho, aby ich odporúčali veriacim.
Alphonsine Mumureke a neskôr tiež Nathalie Mukamazimpaka hovorili, že s Pannou Máriou uskutočnili niekoľkohodinovú „mystickú cestu“ na „miesta“, ktoré opisovali symbolickým jazykom pripomínajúcim také skutočnosti, ako je peklo, očistec a nebo, ale slovníkom, ktorý je úplne odlišný od slovníka katechizmu.     

Prvé reakcie okolia

Pochybnosti